autoškoly
GPS pre

Otázky a odpovede o vybavení autoškôl

Vyhláška č.45 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vydaná 16. decembra 2015 upravuje požiadavky na technickú základňu autoškôl a overovanie jej spôsobilosti a označovanie výcvikových vozidiel autoškôl. Vyhláška je platná od 01.01.2016 a vykonáva sa ňou pôvodný zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách.


Aké povinnosti pre prevádzkovateľov autoškôl vyplývajú z novely zákona?

Podľa zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý aktuálne upravuje Vyhláška č. 45/2016 sú všetky autoškoly povinné vybaviť výcvikové vozidlá, učebne aj trenažéry schváleným identifikačným zariadením.
Podľa § 5 spomínaného zákona musí byť každé výcvikové vozidlo, učebňa a trenažér vybavený na účely zabezpečenia transparentnej výučby a transparentného výcviku pevne namontovaným zariadením umožňujúcim zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly, o čase strávenom v učebni alebo na trenažéri a údaje o jazde, trase a jej trvaní. Tieto údaje budú zo zariadenia automaticky zasielané do informačného systému.

Od kedy je potrebné vybaviť vozidlá a učebne autoškoly identifikačným a monitorovacím zariadením?

Podľa § 22b zákona č. 93/2005 Z.z. o autoškolách, platí prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016 (Vyhláška č. 45/2016 Z.z.). Prevádzkovateľ autoškoly je povinný najneskôr do 30. novembra 2016 preukázať okresnému úradu v sídle kraja bezúhonnosť a technickú základňu autoškoly podľa tohto zákona. Autoškoly si môžu objednať schválené identifikačné zariadenia u certifikovaného dodávateľa s platným osvedčením.

Poskytuje GPS monitorovací systém KeetecSAT predpísaný spôsob identifikácie a monitorovania výcvikových vozidiel?

Áno, pracovníci nášho vývojového oddelenia intenzívne pracovali na príprave zariadení a súvisiaceho programového vybavenia na zabezpečenie identifikácie žiakov a inštruktorov autoškôl a monitorovania výcvikových vozidiel, učební a trenažérov presne podľa zákonných požiadaviek.

Sú Vaše zariadenia certifikované pre použitie vo výcvikových vozidlách autoškoly?

Úspešne sme absolvovali všetky predpísané skúšky a získali osvedčenie o typovom schválení samostatnej technickej jednotky. Úspešne sme absolvovali testovanie kompatibility programového vybavenia identifikačného zariadenia výcvikového vozidla, učebne a trenažéra. Na základe splnenia všetkých zákonných podmienok a skúšok nám Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky dňa 18.05.2016 udelilo:

  • Osvedčenie o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia výcvikového vozidla č. IZVV/2016-001
  • Osvedčenie o schválení technickej spôsobilosti identifikačného zariadenia učebne a trenažéra č. IZUT/2016-001

Ako držiteľ týchto osvedčení sme oprávnení dodávať a montovať schválené riešenie pre autoškoly.

Ako si môžem objednať identifikačné zariadenia pre moje výcvikové vozidlá a učebne?

Identifikačné zariadenia na technické vybavenie autoškôl ako aj ich montáž si môžete objednať priamo u našich obchodných zástupcov, alebo môžete využiť kontaktný formulár v dolnej časti tejto stránky.

Ako sa dozviem o udelení schválenia zariadenia?

O získaní osvedčení a schválení kompatibility zariadenia informujeme zákazníkov na tejto webovej stránke. Okrem toho informujeme našich zákazníkov alebo záujemcov aj priamo prostredníctvom našich obchodno – technických zástupcov. Na získanie bližších informácií môžete využiť aj kontaktný formulár uvedený na konci tejto stránky.

Kde nájdem potrebné zákony a vyhlášky podľa ktorých sa riadi vybavenie autoškôl?

Spomínané právne predpisy nájdete samozrejme aj na webových stránkach MVDRR SR: www.mindop.sk

Viac informácií / Po – Pia  7.30 – 16.30 / +421 32 32 19 919